Integritetspolicy Tappra Barns 

Bakgrund

Tappra Barn är en stiftelse som ständigt jobbar med att på olika sätt samla in pengar tillbarn på främst lokal marknad som har eller har haft det svårt. I arbetet för att nå vårt mål behöver vi samarbetspartners, deltagare och frivilliga som bär upp vår verksamhet – och för att kunna ha samarbetspartners, deltagare och frivilliga behöver vi behandla personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter. Den här policyn syftar till att informera om hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet samt vid kontakt med samarbetspartners och övriga leverantörer/kontaktpersoner.

Beskrivning av begrepp

Personuppgifter ä​r all slags information som går att härleda till en identifierbar levande person.

Behandling ​av personuppgifter är allt som kan göras med en personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning etc.

Personuppgiftsansvarig ä​r det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddsregler.

Personuppgiftsbiträde ä​r det företag/organisation som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla personuppgifterna enligt personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Den juridiska personen Tappra Barn (556891-4526) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

Tappra barns behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlas?

Vid anmälan till event eller annan aktivitet: ​För- och efternamn, företag, e-postadress, telefonnummer samt kontaktinformation och övrig information som deltagaren själv väljer att lämna.
Vid kontakt med leverantörer/samarbetspartners: ​Namn, för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer.
Vid registrering till nyhetsbrev: e-postadress
Vid kontakt via sociala medier, telefon eller via e-post: ​Länk till konto på sociala medier, för och efternamn, e-postadress, telefonnummer.

Varför behandlar Tappra Barn personuppgifter?

Rättslig grund
Fullgörande av avtal: ​Det är nödvändigt för Tappra BArn att behandla personuppgifterna för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt de ​Allmänna villkoren.

Berättigat intresse: ​I de fall vi anser att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter har vi gjort en helhetsbedömning där vi genom en intresseavvägning, har vägt Tappra Barns legitima intresse - att nå vår målgrupp eller annan intressent för att eftersträva att uppnå vårt syfte - mot den registrerades intresse och rättigheter, där slutsatsen blev att vårt intresse väger tyngre än de registrerades intresse.

Rättslig förpliktelse: D​et är nödvändigt att behandla personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Samtycke: I​ undantagsfall frågar Tappra Barn om ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Om du har lämnat ditt samtycke har du alltid rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Ändamål
All behandling av personuppgifter syftar till att möjliggöra sådan verksamhet som är förenlig med Tappra Barns stadgar.

Ändamål

Rättslig grund

För att administrera nyhetsbrev och intresseanmälningar samt anmälningar till övriga event.

Fullgörande av avtal

För att administrera avtalsförhållanden med deltagare och leverantörer, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt de allmänna villkoren, för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med leverantörer och för att dela information som efterfrågas.

Fullgörande av avtal

För att kommunicera med personer som visat intresse för Tappra Barn. Det innebär att vi kommunicerar via den kanalen där kontakten inleddes – exempelvis via e-post, sociala medier och tapprabarn.se.

Berättigat intresse

För att genomföra marknadsundersökningar och analyser.

Berättigat intresse

För att marknadsföra Tappra Barns verksamhet.

Berättigat intresse

För att marknadsföra andra aktörers produkter och tjänster relaterade till Tappra Barn.

Berättigat intresse

För att utvärdera, utveckla och förbättra kvaliteten av tapprabarn.se.

Berättigat intresse

För att kommunicera ändringar i våra villkor och policydokument.

Berättigat intresse

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag exempelvis av bokförings och skattemässiga skäl.

Rättslig förpliktelse


Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Personuppgifter som samlas in förevent eller andra aktiviteter sparas i tre år för att kunna komma i kontakt med deltagare för framtida event eller aktiviteter, därefter tas de bort ur vårt register.
Personuppgifter till leverantörer och samarbetspartners sparas i fem år för att kunna komma i kontakt i samband med framtida samarbeten eller event, därefter tas de bort ur vårt register.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Tappra Barn begränsar alltid behörigheten till personuppgifter så att det endast är de som behöver uppgifterna för att utföra en arbetsuppgift/uppdrag har tillgång.

Tappra Barn säkerställer att personuppgifterna som samlas in lagras och behandlas inom EU/EES. I de fall uppgifterna inte behandlas inom EU/EES har Tappra Barn säkerställt att överföringen är laglig enligt gällande dataskyddslagstiftning genom:
- EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå
- tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring – att     mottagaren   omfattas av Privacy Shield
- andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifterna kan komma att överföras till:
- Underleverantörer i deras roll som personuppgiftsbiträden
- Externa rådgivare som på uppdrag genomför marknadsundersökningar och andra analyser; - IT-leverantörer och utvecklare som på uppdrag tillser driften och säkerheten av våra IT-system - Myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd.

Cookies och liknande tekniker

Tappra Barn använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt när du besöker tapprabarn.se. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. Läs mer om cookies här: http://www.youronlinechoices.eu/

Analysfunktion

Webbanalysverktyget Webstats One används på tapprabarn.se och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t.ex. varifrån besökaren kommer och vilken enhet de använder vid besöket för att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Facebook-pixel

Facebooks pixel finns implementerad på tapprabarns webbsidor. Den gör det möjligt att spåra besökares aktivitet och rikta kommunikation till besökaren på Facebooks plattformar. All information som hämtas in är anonymiserad och sker på gruppnivå.

Här kan du ändra dina inställningar för vilka annonser som visas på Facebook:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Mer om Facebook och GDPR finns här: https://www.facebook.com/business/gdpr

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att Tappra Barns webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Tappra Barn saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser och ansvarar vi inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång ​– Du har rätt få information om de personuppgiftsbehandlingar som rör dig.

Rätt till rättelse ​– Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli bortglömd ​– Du har rätt att begära att Tappra Barn raderar dina personuppgifter om du skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen och arbetsrättslagar – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt att begära begränsning ​– Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas ​– Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.

Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen ​– Om du anser att Tappra Barn behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss gärna om du har frågor

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor rörande denna policy eller något annat. Du når oss på info@tapprabarn.se.